Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolags­ordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sweden Buyersclub AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska förmedla rabatterade produkter och tjänster inom exempelvis elektronik, kosmetik, hem och hushåll, accessoarer till sina medlemmar.

$ 4 Aktie­kapital
Aktie­kapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktie­r
Antal aktie­r ska vara lägst 4 595 000 och högst 18 380 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av aktie­bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förval­tning utses lägst en och högst två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolags­stämma
Kallelse till bolags­stämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Deltagande vid bolags­stämma
För att få deltaga i bolags­stämman ska aktie­ägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktie­boken den dag som anges i aktie­bolags­lagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen har rätt att samla in fullmakter till bolags­stämma enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktie­bolags­lagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolags­stämma besluta att aktie­ägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolags­stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 • Val­ av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val­ av en eller flera justeringspersoner.
 • Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Godkännande av dagordning.
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 • Dispositioner beträffande aktie­bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande fall, den fastställda koncernbalansräkningen, och
 • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
 • Val­ till styrelsen och revisorer.
 • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie­bolags­lagen eller bolags­ordning.

§ 12 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari ‒ 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktie­ägare eller förval­tare som på avstämningsdagen, eller annan dag som anges i aktie­bolags­lagen (2005:551), är införd i aktie­boken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6‒8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktie­bolags­lagen (2005:551).


________________
Denna bolags­ordning har antagits på årsstämma den 27 april 2022.