Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolags­stämma

Bolags­tämma

Bolags­stämman är bolagets högsta beslutsorgan enligt aktie­bolags­lagen.

På bolags­stämman utövar aktie­ägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val­ av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Bolags­stämma 2023 är planerad till 4 Maj 2023.

Nedladdningsbara dokument

Document 1

Document 2