Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Val­beredning

Sweden Buyersclubs val­beredning inför årsstämma 2024

Bolagets val­beredning har som målsättning att val­beredningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolags­styrning. Val­beredningen ska inför årsstämman utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktie­ägarna, samt Bolagets styrelseordförande, som ska sammankalla val­beredningen till dess första sammanträde.

Den 29 december 2023 var de tre största största aktie­ägarna i Sweden Buyersclub:

Simon Forslund (privat och via bolag, 13,7 procent av rösterna), P-A Bendt AB (13,2 procent av rösterna) samt Altira AB (8,1 procent av rösterna). De tre ägarna som är representerade i val­beredningen innehar totalt 35 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till val­beredningen:

  • Simon Forslund
  • P-A Bendt
  • Oscar Christensson i egenskap av delägare i Altira AB
  • Andreas Önstorp i egenskap av styrelseordförande i Sweden Buyersclub AB

Beräkningen ovan är baserad på 9 482 824 aktie­r. Sweden Buyersclubs årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023 kommer att äga rum den 9 maj 2024. För att val­beredningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 21 mars 2024. Val­beredningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på Bolagets hemsida. Aktie­ägarna i Sweden Buyersclub uppmanas att skicka förslag till val­beredningen via e-post till emil.henriksson@buyersclub.se

Val­beredningen inför årsstämma i Sweden BuyersClub AB, org. nr 559016-7838 ("Bolaget") ska bestå av fyra ledamöter av vilka tre utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktie­ägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken per utgången av det tredje kvartalet av Bolagets varje räkenskapsår, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla val­beredningen till dess första sammanträde.

Den första val­beredningen ska sammankallas inför årsstämman 2022. Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till val­beredningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktie­ägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktie­ägare är en aktie­ägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktie­ägare som innehar en depå hos en förval­tare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB. Till ordförande i val­beredningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet störste aktie­ägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Majoriteten av val­beredningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolags­ledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolags­ledningen ska inte vara ledamot av val­beredningen. Minst en av val­beredningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktie­ägaren eller grupp av aktie­ägare som samverkar om Bolagets förval­tning.

Styrelseledamöter kan ingå i val­beredningen, men ska inte utgöra en majoritet av val­beredningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara val­beredningens ordförande. Om en eller flera aktie­ägare som utsett ledamöter till val­beredningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktie­ägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktie­ägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktie­ägare som tillkommer till de tre till röstetalet största aktie­ägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. Dock ska inga marginella skillnader i aktie­innehav och ändringar i aktie­innehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av val­beredningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger. För det fall att en ledamot lämnar val­beredningen innan dess arbete är slutfört och val­beredningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktie­ägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de till röstetalet sett största aktie­ägarna, av den aktie­ägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Sammansättningen av val­beredningen ska, när den är känd, meddelas de aktie­ägare som till styrelsens ordförande ställer skriftligt önskemål därom. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i val­beredningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för val­beredningens arbete ska dock bäras av Bolaget. Val­beredningens mandattid löper till dess nästkommande val­berednings sammansättning är fastställd. Val­beredningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktie­ägares intresse i frågor som faller inom ramen för val­beredningens uppgifter i enlighet med denna instruktion. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska val­beredningen lämna förslag till stämmoordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för utseende av val­beredningen.