Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Företrädesemission 2024

Styrelsen för Sweden Buyersclub AB har beslutat om en nyemission av aktie­r med företrädesrätt för befintliga aktie­ägare om cirka 6 MSEK ("Företrädesemissionen") med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med ytterligare cirka 2 MSEK i händelse av större intresse från investerare ("Utökningsoptionen"). Företrädesemissionens genomförande förutsätter årsstämmans efterföljande godkännande, vilken avses att hållas den 8 maj 2024. Företrädesemission omfattas av teckningsförbindelser om cirka 3,25 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen (exklusive Utökningsoptionen). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets satsning på nya storefronts med nischade sortiment, fortsätta utveckla bolagets e-handelsplattform samt stärka bolagets rörelsekapital. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i bolaget beslutat att fastställa nya finansiella mål för 2025 och 2026.

Se presentationen för mer information.

Presentation av företrädesemission och nya finansiella mål

Villkor och anvisningar

Anmälningssedel för teckning utan företräde