Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommuniké från extra bolags­stämma i Sweden BuyersClub AB

28 december, 2022, 10:44
Regulatorisk information
Extra bolags­stämma i Sweden BuyersClub AB ("Sweden BuyersClub" eller "Bolaget") hölls idag den 28 december 2022 i Stockholm varvid aktie­ägarna fattade följande beslut.

Incitamentsprogram 2023/2026
Extra bolags­stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 310 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen och Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, till följd varav Bolagets aktie­kapital kan komma att öka med högst 34 098,02 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktie­r Bolaget.

 

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till nuvarande eller tillkommande ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

 

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie­ i Bolaget under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 januari 2026. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 13 december 2022 till och med den 28 december 2022.

 

Ny aktie­ som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktie­rna registrerats vid Bolags­verket och aktie­rna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken.

 

Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026 beräknas uppgå till högst cirka 4,30 procent av det totala antalet aktie­r och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktie­r i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

 

 

Makulering av incitamentsprogram 2022/2025

Extra bolags­stämman beslutade om att makulera incitamentsprogram 2022/2025 som beslutades av bolags­stämma den 27 april 2022. Inga teckningsoptioner avseende programmet har utnyttjas för teckning av aktie­.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, ir.buyersclub.se.

 

För mer information, kontakta:

Emil Henriksson – VD, Sweden Buyersclub

emil.henriksson@buyersclub.se

+46 73 37 71 937

 

 

Om Buyersclub

Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett närmast obegränsat produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via val­fri speditör.

Det val­fria medlemskapet Plus” ger även prenumeranter fri frakt, direktrabatt samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt upp en bas bestående av fler än tiotusentals prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information