Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kallelse till extra bolags­stämma i Sweden Buyersclub AB (Publ)

27 september, 2023, 20:31
Regulatorisk information
Aktie­ägarna i Buyersclub Sweden AB, 559016-7838  ("Bolaget") kallas härmed till extra bolags­stämma den 16 oktober 2023 klockan 14:00 hos Bakers McKenzie kontor med adress Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolags­stämman ska;

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken den 6 oktober 2023, och
  2. dels anmäla sig till bolaget senast den 10 oktober 2023 per e-post till investor@buyersclub.se. Anmälan kan också göras per telefon +46 733 77 19 37 eller skriftligen till Buyersclub Sweden AB, Att: Emil Henriksson, Charkmästargatan 2, 121 62, Johanneshov. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktie­innehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förval­tarregistrerade aktie­r

Aktieägare som har sina aktie­r förval­tarregistrerade, genom bank eller annan förval­tare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolags­stämman tillfälligt inregistrera aktie­rna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (rösträttsregistrering). Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 6 oktober 2023 och bör därför begäras hos förval­taren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förval­tare senast 10 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktie­boken.

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress som anges ovan under ”Rätt att delta och anmälan” senast 10 oktober 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

 

Antalet aktie­r och röster
Antalet utestående aktie­r och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 896 610 stycken. Bolaget innehar inga egna aktie­r.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val­ av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val­ av en eller flera justeringspersoner.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Godkännande av nyemission av aktie­r med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  7. Stämman avslutas.

 

Förslag till Beslut

Punkt 6 – Godkännande av nyemission av aktie­r med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Bolaget beslutar, under förutsättning av extra bolags­stämmans godkännande, om nyemission av högst 1 293 111 aktie­r med företrädesrätt för Bolagets aktieägare vilket medför att Bolagets aktie­kapital kan öka med högst 142 233,93 kronor.

Den som på avstämningsdagen den 23 oktober 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken äger företrädesrätt att teckna nya aktie­r till teckningskursen 2,32 kronor per aktie­. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie­. Nitton (19) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktie­r i företrädesemissionen.

Aktie­r som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktie­r med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktie­r utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktie­r och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktie­r och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktie­r ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Emissionskursen för varje aktie­ ska vara 2,32 kronor, totalt 3 000 017,52 kronor om samtliga aktie­r tecknas. Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Teckning av aktie­r med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller kvittning under tiden från och med den 25 oktober 2023 till och med den 8 november 2023, eller såvitt avser emissionsgarant enligt punkt 2 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Teckning av aktie­r utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast två bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Betalning för aktie­r tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast två bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktie­rna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktie­rna införts i bolagets aktie­bok hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolags­verket och Euroclear Sweden AB.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

 

Övrigt
Fullständiga beslutsförslag och handlingar enligt aktie­bolags­lagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Charkmästargatan 2, 121 62 Johanneshov och på Bolagets hemsida www.buyersclub.se senast två veckor innan extra bolags­stämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.buyersclub.se.

 

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktie­bolags­lagen (2005:551).

 

Kontakt:

Emil Henriksson , VD Sweden Buyersclub AB
Charkmästargatan 2
121 62 Johanneshov
 

+46 73 37 71 937

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information