Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Sweden Buyersclub AB

16 maj, 2023, 13:00
Regulatorisk information
Årsstämman i Sweden Buyersclub AB ("Bolaget") hölls idag den 16 maj 2023 i Stockholm varvid aktie­ägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget.

VINSTDISPOSITION

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

VAL­ AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING

Årsstämman beslutade, i enlighet med val­beredningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades, i enlighet med val­beredningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 225 000 kronor (oförändrat från föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 75 000 kronor (oförändrat från föregående år) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd, och
  • 50 000 kronor (oförändrat från föregående år) till övriga ledamöter som inte är anställda.

Det beslutades vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omval­des, i enlighet med val­beredningens förslag, Andreas Önstorp, Adam Lindberg och Anders Nygren. Kristoffer Väliharju val­des till ny styrelseledamot. Andreas Önstorp omval­des till styrelsens ordförande. John Patrick Berlips har avböjt omval­.

Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omval­des, i enlighet med val­beredningens förslag, som Bolagets revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Olof Nordgaard fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Mer information om de val­da styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2022.

PRINCIPER FÖR VAL­BEREDNINGEN

Årsstämman beslutade, i enlighet med val­beredningens förslag, att anta principer för val­beredningen att gälla tills vidare. Principerna är oförändrade från föregående år.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktie­r, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktie­r i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag. Utgivande av nya aktie­r, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktie­r i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktie­rnas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen, val­beredningens fullständiga förslag och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, ir.buyersclub.se.


För mer information, kontakta:
Emil Henriksson – VD, Sweden Buyersclub
emil.henriksson@buyersclub.se
+46 73 37 71 937


Om Buyersclub
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett enormt produktutbud utan att kompromissa på kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via val­fri speditör.

Det val­fria medlemskapet “Plus” ger prenumeranter fri frakt, produktrabatter samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt en stor bas av prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information