Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Sweden Buyersclub företrädesemission övertecknas och bolaget tillförs cirka 3 MSEK

9 november, 2023, 16:20
Regulatorisk information
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESS­MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Sweden Buyersclub AB (”Buyersclub” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 27 september 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 107,3 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 496 254 aktie­r med stöd av teckningsrätter, motsvarande 38,4 procent av Företrädesemissionen, 891 307 aktie­r tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 68,9 procent av Företrädesemissionen. Emissionen tecknades således till 107,3 procent och Buyersclub tillförs därmed totalt cirka 3 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 8 november 2023 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till 107,3 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 496 254 aktie­r med stöd av teckningsrätter, motsvarande 38,4 procent av Företrädesemissionen, 891 307 aktie­r tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 68,9 procent av Företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed totalt cirka 3 MSEK före emissionskostnader.  

Besked om tilldelning av aktie­r som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktie­r i form av avräkningsnota. Förval­tarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förval­tares rutiner. Likviddag för betalning av aktie­r som tilldelats utan företrädesrätt är den 14 november 2023. Tilldelning av aktie­r som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med tilldelningsprinciperna.

"Jag är oerhört glad att kunna meddela att företrädesemissionen övertecknats och tackar för förtroendet från våra aktieägare. Vi kan nu ta oss an framtiden från en starkare position."

Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB

Antal aktie­r, aktie­kapital och utspädning
Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolags­verket kommer det totala antalet aktie­r i Bolaget att öka med 1 293 111 , från 8 189 713 aktie­r till 9 482 824 aktie­r. Aktie­kapitalet kommer att öka med 142 233,93 SEK, från 900 815,95 SEK till 1 043 049,88 efter registreringen. För aktieägare som inte val­t att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 13,6 procent. 

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktie­r (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår fram till dess att Bolags­verket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktie­r, vilket beräknas ske omkring vecka 46, 2023.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Buyersclub i samband med Företrädesemissionen.

Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

Kontakt

Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information