Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Företrädesemissionen i Sweden Buyersclub AB övertecknad (134,82%) och bolaget nyttjar utökningsoptionen

31 maj, 2024, 14:00
Regulatorisk information
Sweden Buyersclub AB (”Buyersclub” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktie­r med företrädesrätt för befintliga aktie­ägare om cirka 6 MSEK ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 8 april 2024 och där teckningsperioden ägde rum mellan 14 - 28 maj 2024. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 1 617 055 nya aktie­r, motsvarande cirka 68,21 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 1 579 121 aktie­r utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 66,61 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av intresset i Företrädesemissionen avser Bolaget att nyttja den utökningsoption som Bolaget informerade om i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen genom att besluta om en riktad nyemission om 800 000 aktie­r. Bolaget tillförs cirka 8 MSEK efter båda emissionerna.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 maj 2024. Utfallet visar att 1 617 055 aktie­r, motsvarande cirka 68,21 procent av de erbjudna aktie­rna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 579 121 aktie­r utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 66,61 procent av de erbjudna aktie­rna. Personer som anmält intresse att teckna aktie­r utan stöd av teckningsrätter tilldelas totalt 753 651 aktie­r, motsvarande cirka 31,79 procent av de erbjudna aktie­rna. Tillsammans motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 134,82 procent av de erbjudna aktie­rna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Buyersclub kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

 

Utökningsoptionen

Mot bakgrund av utfallet i Företrädesemissionen och för att tillmötesgå överteckningen, har Bolagets styrelse beslutat att nyttja den utökningsoption som kommunicerades i samband med att Företrädesemissionen offentliggjordes. Bolagets styrelse nyttjar hela utrymmet i Utökningsoptionen, vilket innebär att totalt 800 000 aktie­r emitteras. Teckningskursen i utökningsoptionen är densamma som i Företrädesemissionen, dvs. 2,5 kronor. Utökningsoptionen motsvarar således en emissionslivkid om cirka 2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till utökningsoptionen.

 

Utökningsoptionen sker i form av en riktad nyemission baserat på det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2024.

 

Tilldelning och besked om tilldelning i Företrädesemissionen

Tilldelning i Företrädesemissionen har skett i enlighet med tidigare beslutade tilldelningsprinciper. Totalt kommer 1 617 055 aktie­r, motsvarande cirka 68,21 procent av Företrädesemissionen tilldelas investerare som har tecknat aktie­r med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 753 651 aktie­r tilldelas investerare som har tecknat utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 31,79 procent av Företrädesemissionen.

 

Besked om tilldelning av aktie­r som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktie­r i form av avräkningsnota. Förval­tarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förval­tares rutiner. Likviddag för betalning av aktie­r som tilldelats utan företrädesrätt är den 5 juni 2024. Tilldelning av aktie­r som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med tilldelningsprinciperna.

 

Antal aktie­r, aktie­kapital och utspädning
Efter att Företrädesemissionen och utökningsoptionen har registrerats hos Bolags­verket kommer det totala antalet aktie­r i Bolaget att öka med 3 170 706, från 9 482 824 aktie­r till 12 653 530 aktie­r. Aktie­kapitalet kommer att öka med 348 757,47 SEK, från 1 043 049,53 SEK till 1 391 807 SEK efter registreringen. För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen och utökningsoptionen uppgår utspädningseffekten till cirka 25,06 procent.

 

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktie­r (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår fram till 19 juni 2024, vilket är sista dagen för handel. Därefter kommer Bolags­verket att registrera Företrädesemissionen och BTA omvandlas till aktie­r.

 

Användning av emissionslikviden

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets satsning på nya storefronts med nischade sortiment, fortsätta utveckla Bolagets e-handelsplattform samt stärka Bolagets rörelsekapital.

 

Vi är mycket glada över det stora intresset för vår emission och det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare. Detta visar på förtroendet för vår affärsmodell och våra tillväxtplaner. Kapitalet kommer att möjliggöra viktiga investeringar för fortsatt expansion och förbättrad lönsamhet”, säger Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub AB.

 

 

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB

emil.henriksson@buyersclub.se

(+46) 73 37 71 937

 

Denna information är sådan som Sweden Buyersclub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 14:00 CET.

 

 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB är ett tech-drivet bolag med stor del återkommande prenumerationsintäkter, som via sin digitala handelsplats, buyersclub.se, erbjuder marknadens lägsta priser på hundratals välkända varumärken.

Buyersclub erbjuder kunden ett brett och konkurrenskraftigt sortiment samtidigt som de har kontroll över den viktiga leveransupplevelsen, vilket skapar lojala och återkommande kunder samt prenumeranter.

Bolagets innovativa plattform synkroniserar produktdata och lagerstatus direkt med leverantörer, vilket har potential att kraftigt reducera bolagets behov av eget lager och därmed stor kapitalbindning, vilket är en enorm risk och kostnad för traditionella e-handelsföretag.

Marknadsplatser undviker lagerrisk genom att agera som en mellanhand; olika säljare tillhandahåller produkter och paketering medan marknadsplatsen förmedlar affären. Detta sker ofta på bekostnad av högre pris till kund samt en försämrad leveransupplevelse då konsumenten kan få flera leveranser vid olika tidpunkter vid köp av flera produkter i en och samma order.

Buyersclubs metod reducerar leden i distributionskedjan samtidigt som produkter levereras till Buyersclubs crossdocking-lager för att sampaketeras i en enskild försändelse. Priset till kund blir på så sätt lägre utan bekostnad av försämrad marginal, samtidigt som varor skickas samlat, via kundens val­da speditör.

För en månadsavgift på 89 kr kan kunder välja medlemskapet “Buyersclub Plus” som inkluderar fri frakt, generösa produktrabatter och unika medlemserbjudanden. Denna prenumeration är optimal för prismedvetna konsumenter som värderar både kval­itet och bekvämlighet, och som regelbundet handlar online.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta press­meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press­meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta press­meddelande ansvarar för att använda detta press­meddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta press­meddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte, och kommer inte, att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen baserat på tillgängliga undantag från kravet att upprätta ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen.

Detta press­meddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information