Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Sweden Buyersclub AB

8 maj, 2024, 14:22
Regulatorisk information
Årsstämman i Sweden Buyersclub AB ("Bolaget") hölls idag den 8 maj 2024 i Stockholm varvid aktie­ägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget.

VINSTDISPOSITION

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

 

ANSVARSFRIHET

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

 

VAL­ AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING

Årsstämman beslutade, i enlighet med val­beredningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

 

Det beslutades, i enlighet med val­beredningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 343 800 kronor (225 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

 

     171 900 kronor motsvarande 3 prisbasbelopp (75 000 föregående år) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd, och

     85 950 kronor motsvarande 1,5 prisbasbelopp (50 000 föregående år) till övriga ledamöter som inte är anställda.

 

Det beslutades vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Till styrelseledamöter omval­des, i enlighet med val­beredningens förslag, Andreas Önstorp och Adam Lindberg. Simon Forslund val­des till ny styrelseledamot. Andreas Önstorp omval­des till styrelsens ordförande. Anders Nygren och Kristoffer Väliharju har avböjt omval­.

 

Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omval­des, i enlighet med val­beredningens förslag, till Bolagets revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Olof Nordgaard fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

 

Mer information om de val­da styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2023.

 

GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIE­R

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 8 april 2024 om företrädesemission av aktie­r. Företrädesemissionen omfattar högst 2 370 706 aktie­r och den totala ökningen av Bolagets aktie­kapital uppgår till högst 260 762,47 kronor.

 

Teckningskursen för aktie­rna är 2,5 kronor per aktie­, totalt 5 926 765,00 kronor om samtliga aktie­r tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

 

Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken äger företrädesrätt att teckna nya aktie­r till teckningskursen 2,5 kronor per aktie­. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie­. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie­ i företrädesemissionen.

 

Teckning av aktie­r med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024. Teckning av aktie­r utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024. Betalning för aktie­r tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

 

Om inte samtliga nya aktie­r tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktie­r utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktie­r med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktie­r som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

 

De nya aktie­rna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktie­rna registrerats hos Bolags­verket och aktie­rna förts in i aktie­boken hos Euroclear Sweden AB.

 

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGS­ORDNING

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra Bolagets bolags­ordning i enlighet med följande:

 

Aktie­kapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktie­r ändras från lägst 4 595 000 och högst 18 380 000 till lägst 9 100 000 och högst 36 400 000.

 

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktie­r, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktie­r i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

 

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag. Utgivande av nya aktie­r, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktie­r i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktie­rnas kvotvärde.

 

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen, val­beredningens fullständiga förslag och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, ir.buyersclub.se.

 

Certified Adviser

Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB

emil.henriksson@buyersclub.se

(+46) 73 37 71 937

 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB är ett tech-drivet bolag med stor del återkommande prenumerationsintäkter, som via sin digitala handelsplats, buyersclub.se, erbjuder marknadens lägsta priser på hundratals välkända varumärken.

Buyersclub erbjuder kunden ett brett och konkurrenskraftigt sortiment samtidigt som de har kontroll över den viktiga leveransupplevelsen, vilket skapar lojala och återkommande kunder samt prenumeranter.

Bolagets innovativa plattform synkroniserar produktdata och lagerstatus direkt med leverantörer, vilket har potential att kraftigt reducera bolagets behov av eget lager och därmed stor kapitalbindning, vilket är en enorm risk och kostnad för traditionella e-handelsföretag.

Marknadsplatser undviker lagerrisk genom att agera som en mellanhand; olika säljare tillhandahåller produkter och paketering medan marknadsplatsen förmedlar affären. Detta sker ofta på bekostnad av högre pris till kund samt en försämrad leveransupplevelse då konsumenten kan få flera leveranser vid olika tidpunkter vid köp av flera produkter i en och samma order.

Buyersclubs metod reducerar leden i distributionskedjan samtidigt som produkter levereras till Buyersclubs crossdocking-lager för att sampaketeras i en enskild försändelse. Priset till kund blir på så sätt lägre utan bekostnad av försämrad marginal, samtidigt som varor skickas samlat, via kundens val­da speditör.

För en månadsavgift på 89 kr kan kunder välja medlemskapet “Buyersclub Plus” som inkluderar fri frakt, generösa produktrabatter och unika medlemserbjudanden. Denna prenumeration är optimal för prismedvetna konsumenter som värderar både kval­itet och bekvämlighet, och som regelbundet handlar online.

Modellen som innebär ett unikt och konkurrenskraftigt erbjudande är även extremt skalbar.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information